کاویان سیلیس کانسار


نیاز روز افزون به مواد اولیه،حفظ و نکهداری از منابع طیبعی و معدنی محدود،گروه صنعتی معدنی کانسارپژوه را برآن داشت تاطرح مدیریت بر مصرف و منترل اصولی را در برنامه های خود داشته باشد